ខែ៖ ខែ​មករា ២០១៦

ទំព័រពិសេស

កំណែទម្រង់​វិស័យ​សំខាន់ៗ​បី ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៦

​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ចងក្រង​បញ្ជី​កំណែទម្រង់​នេះ​បាន​ជ្រើសរើស​យក​កំណែទម្រង់​ចំនួន​បី​នៅក្នុង​វិស័យ​អប់រំ ហិរញ្ញវត្ថុ និង​គុណភាព​ទឹក​ស្អាត​ជា​កំណែទម្រង់​សំខាន់​ដែល​មាន​សក្តានុពល​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៦​។​