សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការបើក​បង្ហូរ​ទឹកស្ទឹង​សៀមរាប ដើម្បី​ធ្វើការ​ជួសជុល​ទំនប់ទឹក​អាង​ក្រពើ​

មន្ទីរ​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម​ខេត្តសៀមរាប នឹងធ្វើ​ការបើក​បង្ហូរ​ទឹកស្ទឹង​សៀមរាប ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩ ដល់​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០ ជា​កំហិត ។​