នៅ​ថ្ងៃទី​០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីពី​ការផ្អាក​ការបណ្តុះបណ្តាល​ជា​បណ្តោះអាសន្ន នៅតាម​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ទេសចរណ៍ និង​សាលា​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ទេសចរណ៍​នៅក្រោម​ឱវាទ​ក្រសួងទេសចរណ៍ នៅ​ក្រុង​សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ៕​