សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការផ្សាយ​ផ្ទាល់​កម្មវិធី បច្ចុប្បន្នភាព​សៀមរាប​-​អង្គរ

 

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការផ្សាយ​ផ្ទាល់​កម្មវិធី បច្ចុប្បន្នភាព​សៀមរាប​-​អង្គរ ពិភាក្សា​ជុំវិញ​ករណី​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ របស់​វិទ្យុ​និង​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​ខេត្តសៀមរាប សម្រាប់​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី​០៦ ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​២០២០ ។